ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE
  
ระบบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  
ครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อม ลำดับคิวการซ่อม: สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขครุภัณฑ์:  
           
  ประเภทรายการ : รุ่น/ยี่ห้อ :    
ชื่อ: สกุล:
  ตำแหน่ง: สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม :    
กลุ่ม :    
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
  รายละเอียดการซ่อม : สถานที่แจ้งให้ไปซ่อม :    
  ผู้แจ้ง : เบอร์โทรติดกลับ :    
 
ลำดับคิวรายละเอียดการซ่อมวันที่แจ้งซ่อมสถานที่แจ้งซ่อมผู้รับซ่อมสถานะการซ่อม
6 Microsoft office มีปัญหา 20/04/2021 บก.รปภ. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
5 พร้อมสำหรับติดจั้งเครื่องใหม่ 19/04/2021 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
4 พร้อมติดตั้งเครื่องใหม่ 19/04/2021 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
3 ไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 19/04/2021 ศปท. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
2 ไม่สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้ 19/04/2021 กต.กบย. นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ 19/04/2021 อาคาร ศูนย์ราชการ นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
 
ท่านสามารถติดตามงานแจ้งซ่อมได้ โดยการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งซ่อม
หากแจ้งผ่านระบบแล้วยังไม่ได้รับการซ่อมภายใน 1 วัน ประสานหัวหน้าทีม เบอร์ 083-6569941