ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE
  
ระบบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  
ครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อม ลำดับคิวการซ่อม: สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขครุภัณฑ์ไอที/SerialNo.:  
           
  ประเภทรายการ : ยี่ห้อ/รุ่น :    
  Serial No. : หมายเลขพัสดุ :    
ชื่อ: สกุล:
  ตำแหน่ง: สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม :    
กลุ่ม :    
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
  รายละเอียดการซ่อม : สถานที่แจ้งให้ไปซ่อม :    
  ผู้แจ้ง : เบอร์โทรติดกลับ :    
  ท่านสามารถติดตามงานแจ้งซ่อมได้ โดยการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งซ่อม  หากแจ้งผ่านระบบแล้วยังไม่ได้รับการซ่อมภายใน 1 วัน ประสานหัวหน้าทีม เบอร์ 081-4183062    
 
ลำดับคิวรายละเอียดการซ่อมวันที่แจ้งซ่อมสถานที่แจ้งซ่อมผู้รับซ่อมสถานะการซ่อม
13 ตรวจสอบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดินระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตั้งค่าระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต 29/11/2023 อาคารศูนย์ราชการ นายอิรพัน เด็ง Tel. 077-274444 รอซ่อม
12 เปิดไมโครซอฟเวิดไม่ได้ 29/11/2023 สำนักผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
11 ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 29/11/2023 อาคารศูนย์ราชการ กปค. นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
10 ไม่สามารถเชื่อมใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 29/11/2023 อาคารศูนย์ราชการ กปค. นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
9 ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน้ตได้ 29/11/2023 อาคารศูนย์ราชการ กปค. นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
8 ไม่สามารถใช้งานได้ 28/11/2023 กต.กบย. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
7 ไม่สามารถใช้งานได้ 28/11/2023 สลธ. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
6 ปริ้นส์ไม่ออกคับ 28/11/2023 ส่วนงานประชาสัมพันธ์ (บ้านสื่อ) นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
5 ใช้งานโปรแกรม pdfไม่ได้ 27/11/2023 อาคารศูนย์ราชการ นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
4 คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานโปรแกรม word ไม่ได้ 24/11/2023 อาคารศูนย์ราชการ นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
3 เครื่องทำงานช้า 23/11/2023 กสพ. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
2 เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ 22/11/2023 สายด่วน 1880 นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
1 ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ 14/11/2023 กบย. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม